Video Tự Giới Thiệu


Liên kết hữu ích

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đăng lúc: Thứ tư - 29/08/2012 13:56 - Người đăng bài viết: Quản trị cao cấp

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUÄN 4                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số            /                                                                    Quận 4, ngày        tháng  8  năm 2012

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2012 - 2013 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 xây dựng phương hướng nhiệm vụ cấp THCS năm học 2012-2013 như sau :

I- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG.

1-Tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới toàn diện nhà trường (công tác quản lý, năng lực đội ngũ sư phạm, thiết chế nhà trường). Có kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 242-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ.TW2 (khoá VIII) xây dựng nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập.

2-Tổ chức giảng dạy đầy đủ có chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới việc KTĐG nhằm thúc đẩy đổi mới PPDH, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. Tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai thưc hiện đề án phổ cập ngoại ngữ cho học sinh giai đoạn 2011-2015. Xây dựng nhà trường theo mô hình trường chất lượng cao.

3-Tiếp tục tăng cườngđổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

4-Phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật…). Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, thúc đẩy việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.Thực hiện 3 công khai trường học.

5-Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, duy trì kết quả phổcập bậc trung học.

II- CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1- Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị và xây dựng môi trường sư phạm.

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn trong toàn ngành : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” của Bộ GD&ĐT; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không". Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng dạy học và giáo dục học sinh.

- Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, truyền thống thông qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, … Ngăn chận kịp thời các hiện tượng tiêu cực xã hội xâm nhập nhà trường. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đảm bảo học sinh "an toàn đến trường". Xây dựng và giáo dục các quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ và ngăn chận kịp thời các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường. 

2- Về tổ chức các hoạt động dạy học.

- Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuyên môn gắn với yêucầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, của Nhà nước và của ngành. Các tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình chi tiết, thống nhất tiến độ chuyên môn theo khung phân phối chương trình, xác định nội dung phải hoàn thành ở thời điểm kết thúc học kỳ.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học. Tổ chức dạy học có phân hóa theo năng lực của học sinh đựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Thiết kế bài giảng khoa học, hợp lý, chuẩn bị câu hỏi tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề "quá tải" (nhất là đối với bài dài, nhiều kiến thức mới), bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, hướng đến mỗi học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức các môn học để giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên, tổ chức thiết thực các hoạt động chuyên môn, làm tốt công tác dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

- Chủ động phân phối thời gian dạy học các nội dung khó, tổ chức cho học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên, tổ chức các hoạt động NGLL, văn nghệ, thể thao, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh, không gây "quá tải".

- Xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá theo từng chủ đề, từng chương theo yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng chương trình với các cấp độ : biết, thông hiểu, vận dụng (đảm bảo cấp độ vận dụng kiến thức trong các bài kiểm tra từ 50% trở lên). Học sinh phải hiểu bài, vận dụng, tổnghợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Tiếp tục đổi mới cách ra đề kiểm tra nhằm thúc đẩy đổi mới PPDH (nhất là đối với các môn học khoa học xã hội-nhân văn như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD), khuyến khích ra đề dưới dạng câu hỏi “mở”. Kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ và tổ chức kiểm tra thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng học tập hàng năm của học sinh lớp 7 (dạng đề tổng hợp kiến thức của nhiều môn học, hình thức khảo sát là trắc nghiệm khách quan). Thông qua kết quảkhảo sát, Phòng GD&ĐT tham khảo để điều chỉnh công tác chỉ đạo chuyên môn tại cơ sở.

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn. Đảm bảo mỗi giáo viên đềucó nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các bài dạy và chương trình môn học.

- Tiếp tục phối hợp chỉ đạo các trường dạy - học và sinh hoạt 2 buổi/ngày hoặc học trên 6 buổi/tuần. Chú trọng dành thời lượng thích hợp để phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động NGLL phù hợp với học sinh, tạo bước chuyển biến hiệu quả cao trong giáo dục.

- Bồi dưỡng giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, triển khai thực hiện Đề án phổ cập và nâng cao năng lựcsử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông giai đoạn 2011-2015 .

- Xây dựng mạng lưới chuyên môn từ Phòng GD&ĐT đến trường đảm bảo thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn từ Sở GD&ĐT đến Phòng GD&ĐT và đến từng trường. Có chế độ sinh hoạt và giao ban chuyên môn định kỳ, đảm bảo thông tin và giải quyết kịp thời các yêu cầu về quản lý và chuyên môn.

- Củng cố và nâng cao chất lượng Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 20% học sinh vào học Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp sau bậc học THCS.

3- Về tổ chức các hoạt động ngoại khoá.

- Tổ chức tốt cáchoạt động ngoại khóa nhằm mục tiêu giúp học sinh vận dụng kiến thức trên lớp vào thực tế đời sống xã hội, đồng thời giáo dục pháp luật, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, môi trường, giới tính, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Tăng cường hoạt động văn nghệ theo yêu cầu giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ đúng đắn, giúp học sinh có bản lĩnh và chủ động đề kháng với những hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội; gắn kết các hoạt động ngoại khóa với phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực".

- Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi Violympic, Olympic tiếng Anh trên Internet, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cho học sinh THCS do Bộ GD&ĐT tạo tổ chức.

- Đổi mới các hoạt động các hội thi Nét vẽ xanh, UPU, Văn hay Chữ tốt, thi học sinh giỏi máy tính cầm tay, giải Lê Quí Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ, . . .

4- Xây dựng trường học tiên tiến hiện đại.

- Tiếp tục hướng dẫn và kiểmtra các đơn vị xây dựng nhà trường theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 phù hợp với thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26.02.2010 của Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp kiểm tra côngtác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị thực hành thí nghiệm, xây dựng phòng học bộ môn (QĐ số 37/2008/QĐ—BGDĐT ngày 16.7.2008), quản lý tốt thiết bị dạy học (QĐ số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 06.1.2000); xây dựng thư viện nhà trường đạt chuẩn theo quy chế hoạt động thư viện trường học (QĐ 01/2003/QĐ-BGDĐTngày 02/01/2003).

5- Công tác phổ cập giáo dục.

- Tiếp tục chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác phổ cập giáo dục, tổ chức tốt công tác phối hợp các lực lượng, các đoànthể và có biện pháp hữu hiệu trong việc huy động ra lớp, duy trì sĩ số, hạn chế số học sinh lưu ban bỏ học. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS và phổ cập bậc trung học, phấn đấu giữ vững và nâng dần chất lượng phổ cập tại các địa phương.

- Hiệu trưởng các trường THCS cần nhận thức đầy đủ về yêu cầu phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệusuất đào tạo, hạn chế và ngăn ngừa số học sinh lưu ban, bỏ học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phổ cập tại địa phương.

- Phối hợp chỉ đạo việctổ chức các lớp phổ cập bậc trung học, thống nhất việc thực hiện chương trình tại các lớp phổ cập.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn và nghiệp vụ công tác phổ cập giáo dục cho cán bộ chuyên trách phường xã. Tham mưu chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ chuyên trách để họ yên tâm công tác.

6- Công tác quản lý, chỉ đạo.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các giáo viên mạng lưới chuyên môn, khuyến khích các  mạng lưới chuyên môn chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động chuyên môn, tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp quận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý bộ môn và các hoạt động giáo dục, chú trọng hoạt động đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học.

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy định về phân phối chương trình, nội dung, tiến độ và phương pháp giáo dục. Các trưởng chủ động xây dựng phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ sổ sách học vụ theo quy chế chuyên môn. Xử lý nghiêm các vi phạm về quy chế chuyên môn (thực hiện chương trình các môn học, kiểm tra, đánh giá, xếp loại và xử lý học sinh).

- Định hướng và kiểm tra công tác mua sắm thiết bị dạy học. 

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, thúc đẩy nâng cao chất lượng chuyên môn các trường, có biện pháp hiệu quả giúp các trường phát triển bền vững. Thực hiện nghiêm túc “3 công khai”.

- Cải tiến và nâng cao tính hiệu quả của việc kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, công tác Thư viện và Thiết bị thực hành thí nghiệm.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, các trường sử dụng địa chỉ email có đuôi moet.edu.vn do ngành GD&ĐT cấp trong thông tin liên lạc với Phòng GD&ĐT. Ban giám hiệu các trường chấp hành đúng việc cập nhật thông tin hàng ngày trên trang web của Phòng GD&ĐT. Phối hợp tốt với Tập đoàn Viễn thông Viettel thực hiện chương trình SMAS 2.0 trong năm học 2012 - 2013, qua phần mềm này các trường tăng cường quản lý hoạt động dạy học của giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, quản lý toàn diện nhà trường.

III- LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012-2013.

 

Thời gian

Nội dung công tác

Phối hợp thực hiện

Tháng 8.2012

- Giải quyết hồ sơ HS chuyển trường.

- Tựu trường .

- Tập huấn chính trị hè, tập huấn điều lệ nhà trường PT, bồi dưỡng chuyên môn đầu năm học theo kế hoạch của SGD.

-Tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học 2012 - 2013

 

- PGD, Các trường

- Các trường .

- PGD, Các trường

 

 

 

- PGD.

 

 

Tháng 9.2012

- Triển khai  hướng dẫn  chuyên môn các môn học năm học mới.

- Duyệt kế hoạch năm học các đơn vị.

- Khai giảng năm học mới .

- Kiểm tra nắm tình hình chuyên môn đầu năm học.

- Thi Văn hay chữ tốt cấp trường, cấp Quận

- Hướng dẫn thi GV giỏi cấp quận, chuẩn bị dự thi cấp TP

- Hướng dẫn GV đăng ký dự thi làm đồ dùng dạy học.

- Tập huấn nghiệp vụ công tác phổ cập giáo dục

-PGD

 

- PGD.

- Các trường

- PGD

 

-PGD, các trường.

 

-PGD

-PGD

 

-PGD

 

Tháng 10.2012

- Kiểm tra  hoạt  động  chuyên môn (có kế hoạch riêng)

-Thi HS Giỏi máy tính cầm tay (lớp 9) cấp thành phố

- Thi HS Giỏi cấp Quận ( lớp 9),

- Họp GV mạng lưới bộ môn, xây dựng đội ngũ giảng dạy đội tuyển thi HSG cấp TP

- Thi Văn hay Chữ tốt cấp TP.

- Hội nghị công tác Thiết bị Thư viện;

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kiểm tra dạy học tự chọn, kiểm tra việc sử dụng và bổ sung CSVC phòng thực hành thí nghiệm.

- Triển khai các hoạt động thao giảng, ngoại khóa.

- Hội thi đồ dùng dạy học tự làm các môn học (tháng 10,11 năm 2012)

- Kiểm tra tình hình dạy Tin học ,  nghề PT

 

-PGD

 

-PGD, trường VĐ

 

- PGD, Các trường

-PGD

 

-PGD, Các trường

 -PGD

 

-PGD

 

 

-PGD

 

-PGD

-PGD, TTKTTHHN

Tháng 11.2012

- Kiểm tra tình hình dạy nghề PT.

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn

- Tham dự giải Bóng đá HS U.13

- Tham dự giải Futsal học sinh nam THCS

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi chuẩn bị dự thi cấp TP.

-PGD, GVML

-PGD, GVML

- PGD

- PGD

- PGD, tổ PT

 

Tháng 12.2012

- Kiểm tra hồ sơ PCGD

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi chuẩn bị dự thi cấp TP.

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn

- Kiểm tra học kỳ I.

-Phòng GD

- PGD, tổ PT

 

- PGD

- PGD, theo QĐ

Tháng 01.2013

- Sơ kết HK1.

 - Giải quyết hồ sơ HS chuyển trường

- Thi học sinh giỏi môn Công nghệ cấp Quận

-PGD, Các trường

-PGD

-PGD

 

Tháng 02.2013

- NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

- Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ học vụ, thiết bị và hoạt động thực hành thí nghiệm.

- Thi giáo viên dạy giỏi( Có kế hoạch riêng)

-PGD, các trường

 

- PGD

- Theo QĐ

Tháng 3.2013

- Thi HS giỏi Khối 6,7,8 (có môn Giải toán trên máy tính)

- Thi HS giỏi Công nghệ cấp Thành phố.

- Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp TP (27/3/2013)

- Kiểm tra hoạt động Thư viện, Phòng Thí nghiệm

- Tham dự thi “ Nét vẽ xanh” .

- Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thiết bị và hoạt động thực hành thí nghiệm, dạy nghề phổ thông

- Kiểm tra chuyên môn và tình hình dạy nghề PT

- Kiểm tra công tác giảng dạy thực hành và tình hình sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học

-PGD

 

-PGD, TTKTTHHN

- PGD.

 

- PGD

 

-PGD, các trường

- Các trường.

-PGD, TTKTTHHN các trường

-PGD

 

-PGD, các trường

Tháng 4.2013

- Hướng dẫn ôn tập.

-Thi Giáo viên dạy giỏi môn Công nghệ (cấp THCS)

- Thi IOE ( vòng chung kết)

-Kiểm tra HK2.

- PGD, GVML

-PGD, GVML

 

-PGD, Các trường

- PGD, các trường

Tháng 5.2013

- Kiểm tra tình hình chuyên môn chuẩn bị xét TN THCS.

- Tuyên dương , khen thưởng GV và HS giỏi.

- Tổng kết năm học.

- PGD

 

- PGD

-PGD, các trường

Tháng 6.2013

- Tập hợp hồ sơ,  đánh giá thi đua.

- Thi tuyển sinh 10.

- Thi nghề phổ thông cấp THCS (07.6.2013)

-PGD

-Theo quyết định

-Theo quyết định

 

Tháng 7-8.2013

- Tuyển sinh lớp 6

-Tổng kết năm học, chuẩn bị kế hoạch năm học 2013-2014.

-PGD,  Các trường

- PGD

 

 

     Nơi nhận:                                                                                  KT. TRƯỞNG PHÒNG

-                      Lãnh đạo PGD.                                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

-                      Tổ Phổ thông.                                                                               

-                      GVML các môn THCS

-                      Các trường THCS, Trường BDGD, TTKTTHHN                                        (Đã kí)

-                     Lưu                                                                                                    CAO THỊ TUYẾT MAI

 

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Tin mới nhất
Văn bản mới

Albums mới nhất
Lượt truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 544
  • Tháng hiện tại: 35266
  • Tổng lượt truy cập: 1187687
Bình chọn

Đánh giá của bạn về Website này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Kém

Không có gì để nói